banner kto ty jesteś

EKSPERCI

Eksperci wspierający kampanię #KTOTYJESTEŚ

Prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska

Język polski jest oddechem dla każdego Polaka mieszkającego za granicą! Język przyjmowany jest wartością, która potęguje ten oddech! Kampania #KTOTYJESTEŚ z pewnością to uświadomi i spotęguje!

Prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska

Pedagog, historyk wychowania, logopeda, specjalista w zakresie emisji głosu.

W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce edukacyjno–wychowawczej obszarów związanych z edukacją i szkolnictwem XIX i XX wieku oraz współcześnie. W tym zakresie prowadzi badania obejmujące edukację instytucjonalną, systemy oświatowe, edukację alternatywną i innowacyjną, zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.

Prowadzi również badania dotyczące aspektu edukacji wobec wielokulturowości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i wychowania w środowiskach dwujęzycznych, wielojęzycznych, dwukulturowych, wielokulturowych, rozpatrywanych zarówno z perspektywy współczesnej związanej z potężną falą emigracji Polaków, jak też w ujęciu historycznym Polaków emigrujących.

Współtwórczyni wydziałowej grupy badawczej Edukacja dla Dziedzictwa Kulturowego działającej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracującej m.in. ze szkołami polonijnymi w Irlandii, Holandii, Portugalii.

Współpracuje ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w USA, koordynującym m.in. pracę szkół polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w zakresie dziedzictwa w warunkach dwujęzyczności, dwukulturowości.

Autorka licznych prac naukowo – badawczych. Dorobek: dwie prace monograficzne; dwie książki pod współredakcją; ok. 60 publikacji w wydawnictwach ciągłych czasopism znajdujących się na listach A, B oraz pozycji zbiorowych; liczne biogramy, recenzje, sprawozdania, wykazy bibliograficzne. Bierze czynny udział w wielu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Członek Rady Naukowej Wydziału Stadiów Edukacyjnych UAM oraz Rady Zwyczajnej WSE UAM. Członek komisji ds. doktorskich WSE UAM.

Członek Towarzystwa Historii Edukacji (THE) oraz International Standing Conference for the History of Education (ISCHE).

Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek

Kampania #KTOTYJESTEŚ pozwoli pokazać neurobiologiczną, psychologiczną, kulturową i społeczną wartość dwujęzyczności. Mimo, że kształtowanie języka etnicznego poza krajem jest dużym wysiłkiem, wymaga konsekwencji i wysokiej motywacji, może stać się źródłem radości dla wszystkich uczestników. Kampania zbuduje wspólnotę.

Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek

Psycholog, logopeda, lektor języka polskiego jako obcego, kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Sprawuje opiekę merytoryczną w Centrum Metody Krakowskiej. Od 2001 roku prowadzi badania naukowe dotyczące nabywania systemów językowych przez dzieci bilingwalne i wielojęzyczne oraz kształtowania się tożsamości sklejonej. Spotykała się z dziećmi polskiego pochodzenia w Austrii, Niemczech, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i na Węgrzech. W Polsce bada także dzieci ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Holandii, Szwecji, Słowenii oraz z Ukrainy.

Twórca Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, wykorzystywanej w przedszkolach, szkołach w kraju i za granicą. Autorka serii „Kocham czytać” i jej niemieckiej wersji „Ich Liebe Lesen”, około 100 publikacji naukowych; w tym monografii "Dwujęzyczność, dwukulturowość - przekleństwo czy bogactwo".

Prowadzi warsztaty i wykłady dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Artykuły, wywiady oraz filmy można zobaczyć na stronie www.szkolakrakowska.pl, www.centrummetodykrakowskiej.pl

Dr Elżbieta Ławczys

Kampania #KTOTYJESTEŚ pojawia się w momencie, kiedy młoda polska emigracja doczekała się dzieci i wychowuje je w dwu – lub wielojęzyczności i dwu- lub wielokulturowości. Wychowanie takie spotyka się z pytaniem o tożsamość. Pragnieniem naszym jest przypominanie, iż korzenie sięgające do Polski to miłe więzi z językiem, z dziadkami, krewnymi, przyjaciółmi. To więzi z historia rodziny i kraju. Mówiąc i czytając po polsku, można je poznać w tym momencie życia, kiedy to będzie potrzebne do określania własnej tożsamości.

Dr Elżbieta Ławczys

Doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego. Zajmuje się tematem dwujęzyczności i wielojęzyczności.

Ekspert w dziedzinie technik nauczania języka drugiego – m.in. programowania systemu języka i tworzenia dzienniczka wydarzeń. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania.

Autorka kilkudziesięciu pomocy i książek edukacyjnych do nauki czytania w języku polskim wydanych przez wir-wydawnictwo.com.

Opiekun merytoryczny turnusów wakacyjnych dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi, organizowanych corocznie w Polsce.

Autorka poczytnego i popularnego wśród środowisk polonijnych bloga www.dwujezycznosc.blogspot.com.

Szczególne zainteresowanie tematem dwujęzyczności i dwukulturowości to efekt osobistych doświadczeń z wieloletniego pobytu z rodziną w Austrii i Niemczech. Obecnie mieszka w Polsce. Mama trójki dzieci.

Stella Strzemecka
Uważam, że tak jak na niebie nie ma dwóch identycznych chmur, tak nie ma dwóch takich samych dzieci migrantów. Ale jedno jest pewne, na emigracji warto podarować dziecku nie tylko „skrzydła”, ale także „korzenie”. O tym chcemy przypominać w ramach kampanii #KTOTYJESTEŚ. Wszelkie starania najbliższego otoczenia zorientowane na pielęgnowanie polskości będą dla dziecka wyjątkowym podarunkiem, który w przyszłości doceni i wykorzysta. Nauka języka polskiego i kultywowanie polskich tradycji na emigracji, to ważna misja, którą warto rozpocząć jak najszybciej, by nie nadszedł dzień, w którym dziecko zapyta: „Dlaczego nie znam polskiego lepiej?
(…) szkoda mi jest, że nie znam języka [polskiego – przyp. S. Strzemecka] o wiele lepiej, ale teraz czasami [mama] mówi do mnie po polsku (…). Ja do niej po polsku mailuję. (…) Chcę mieć jedną nogę w każdym kraju. Wcześniej tego nie poczułam, jak byłam młodsza. Teraz bardzo czuję. [Kobieta, 32 lata, córka pary polsko-norweskiej].

Stella Strzemecka

Socjolożka, doktorantka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracowniczka naukowa Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nauczycielka wiedzy o społeczeństwie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z migracjami rodzinnymi, w tym szczególnie z migracjami dzieci oraz ich funkcjonowaniem w społeczeństwie, dwujęzycznością, dwukulturowością i tożsamością.

Afiliowana przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie w Oslo, w latach 2013-2016, prowadziła badania nad przebiegiem procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów w Norwegii w ramach polsko-norweskiego projektu TRANSFAM: „Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalne, integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych”, a także grantów indywidualnych.

Współpracuje z rodzinami migracyjnymi i szkołami polonijnymi na świecie oraz kadrą pedagogiczną w Polsce i za granicą. Wygłasza wykłady i prelekcje, prowadzi szkolenia i warsztaty. Angażuje się w rozmaite projekty naukowe i edukacyjne, związane z dziećmi-migrantami i kolejnymi pokoleniami urodzonymi na emigracji, starając się upowszechniać ich rezultaty na jak największą skalę.

Prof. dr hab. Halina Grzymala-Moszczyńska

Prof. dr hab. Halina Grzymala-Moszczyńska

Profesor psychologii kulturowej i psychologii religii. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Akademii Ignacjanum w Krakowie. Od 1989 roku zajmuje się badaniami nad akulturacją w Polsce uchodźców i innych grup migrantów (repatrianci z Kazachstanu, studenci zagraniczni, biznesmeni). Autorka jedynego w Polsce podręcznika dla osób pracujących z uchodźcami. Prowadzi badania nad procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz nad dziećmi uchodźców, dziećmi polskimi z rodzin powracających do Polski e migracji ekonomicznej. Prowadzi treningi z zakresu komunikacji i negocjacji międzykulturowych. Jako kierownik zespołu badawczego przygotowała raport o problemach przeżywanych przez dzieci z rodzin polskich powracających po okresie emigracji do Polski.

Autorka programu i współrealizatorka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych dla nauczycieli „Mentorzy kulturowi”, przygotowujących nauczycieli do pracy z uczniami cudzoziemskimi zorganizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2009/2010.

W latach 2009-2016 prowadziła w Polsce warsztaty wrażliwości kulturowej dla nauczycieli i nauczycielek pt. "Wielokulturowa klasa szkolna" w ramach projektu realizowanego przez Polski Komitet ds. UNESCO.

W roku 2012 kierowała i współprowadziła dwie edycje - w Krakowie i w Londynie -warsztatów dla nauczycielek szkół polonijnych w Wielkiej Brytanii, w ramach Letniej Akademii Komunikowania Międzykulturowego organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności oraz Uniwersytet Jagielloński.

Współautorka pierwszej w Polsce publikacji poświęconej diagnozie psychologicznej dzieci w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności pt. Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekscie wielokulturowości i wielojęzyczności (2013).

Współautorka pierwszej w Polsce książki poświęconej dzieciom polskim z powrotów emigracyjnych "Niełatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji (2015)”