banner kto ty jesteś

O KAMPANII

Kampania #KtoTyJesteś, zainaugurowana w 2018 roku, ma zachęcać Polaków mieszkających za granicą do przekazywania języka i kultury polskiej młodszym pokoleniom, a w dłuższej perspektywie umacniać polską tożsamość i przyczyniać się do podejmowania decyzji o powrocie naszych rodaków do kraju.

Ważnym aspektem kampanii jest promocja języka polskiego oraz promocja dwujęzyczności. W 3. edycji zwracamy się w szczególności do młodych rodziców oraz młodzieży szkolnej i studentów. Stoją oni przed ważnymi decyzjami związanymi z dalszą edukacją i wyborem ścieżki kariery. Wiedząc, jakie wyzwania stawia przed nimi współczesny rynek pracy, chcemy im pomóc i zachęcić do rozwijania umiejętności oraz pokonywania własnych barier i ograniczeń. Chcemy przekonać młodzież i ich rodziców, że nauka języka polskiego to nie tylko sentymentalna podróż po ojczyźnie przodków, ale i inwestycja w przyszłość, a co za tym idzie, większe szanse na znalezienie pracy w międzynarodowym środowisku czy dostanie się na dobre studia.

Tegoroczna edycja akcji #KtoTyJesteś skierowana jest, podobnie jak poprzednie, także do nauczycieli szkół polskich i placówek z językiem polskim działających za granicą. Przygotowując tegoroczną kampanię postanowiliśmy przygotować dla nich aktywności, dzięki którym będziemy mogli wesprzeć ich w przekazywaniu wiedzy o Polsce i korzyściach wynikających ze znajomości języka polskiego. Skupimy się na sztuce opowiadania i wykorzystaniu w codziennej pracy ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, które mogą znacznie urozmaicić zajęcia z młodzieżą.

Organizator

logo organizatora

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Główny cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Do zadań fundacji należy:
  • podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego;
  • promocji polskiej kultury i tradycji narodowych;
  • poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej;
  • tworzenie pozytywnego wizerunku Polski;
  • pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w krajach zamieszkiwanych przez Polaków;
  • angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.
Fundacja wykonuje swoje cele poprzez realizację:
  • państwowych zadań zleconych, powierzanych nam przez głównego opiekuna Polonii z ramienia Rzeczpospolitej Polski tj. Senatu RP we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak również z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwem Edukacji Narodowej;
  • projektów, zgodnych z powyższymi założeniami pod względem merytorycznym, finansowanych ze środków pozabudżetowych /darowizny, odpisy itp.

Projekt jest finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.