O KAMPANII

Kampania #KtoTyJesteś, zainaugurowana w 2018 roku, ma zachęcać Polaków mieszkających zagranicą do przekazywania języka i kultury polskiej młodszym pokoleniom, a w dłuższej perspektywie umacniać polską tożsamość i przyczyniać się do podejmowania decyzji o powrocie naszych rodaków do kraju.

Ważnym aspektem kampanii jest promocja języka polskiego oraz dwujęzyczności. Zarówno młodzież szkolna, jak i studenci coraz rzadziej chcą uczyć się języka ojczystego, a rodzice posyłać dzieci do polskich szkół. W wielu rodzinach o polskich korzeniach lub w rodzinach mieszanych, które nie są zaangażowane w życie polskiego środowiska, pojawia się wymuszone przez życie stopniowe oddalanie się od polszczyzny na rzecz języka kraju zamieszkania. W 4. edycji kampanii po raz kolejny pokazujemy korzyści płynące ze znajomości języka polskiego i dwujęzyczności. Zachęcamy też do zgłębiania kultury i historii ojczyzny swoich przodków.

Podobnie jak w ubiegłym roku, chcemy wspomóc w codziennej pracy nauczycieli, którzy przekazują wiedzę o Polsce i korzyściach wynikających ze znajomości języka polskiego najmłodszym. Wsparciem będą tu eksperci kampanii. Podczas dedykowanych spotkań przybliżą oni nowoczesne metody nauczania i podpowiedzą, w jaki sposób zainteresować młodego odbiorcę językiem, historią i kulturą kraju pochodzenia.

Organizator

logo organizatora

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Główny cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Do zadań fundacji należy:
  • podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego;
  • promocji polskiej kultury i tradycji narodowych;
  • poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej;
  • tworzenie pozytywnego wizerunku Polski;
  • pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w krajach zamieszkiwanych przez Polaków;
  • angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.
Fundacja wykonuje swoje cele poprzez realizację:
  • państwowych zadań zleconych, powierzanych nam przez głównego opiekuna Polonii z ramienia Rzeczpospolitej Polski tj. Senatu RP we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak również z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwem Edukacji Narodowej;
  • projektów, zgodnych z powyższymi założeniami pod względem merytorycznym, finansowanych ze środków pozabudżetowych /darowizny, odpisy itp.


Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.